PEG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần

- Mã chứng khoán: PEG

- Mã ISIN: VN000000PEG1

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/11/2021 đến ngày 06/12/2021.

- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, địa chỉ số: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Tin cùng chuyên mục