NNG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

Mã chứng khoán: NNG

Mã ISIN: VN000000NNG7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 17/02/2022 đến 31/03/2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty (27A Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tin cùng chuyên mục