ICN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Mã chứng khoán: ICN

Mã ISIN: VN000000ICN6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022

Lý do mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 03/2022

- Địa điểm thực hiện: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tin cùng chuyên mục