GIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

- Mã chứng khoán: GIC

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 26/10/2021

+ Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 16/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh - Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 08/09/2021;

+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Tin cùng chuyên mục