DVP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP – HOSE)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục