Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26/9

Ngày 14/9, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26-9, tại Nhà văn hóa Trung tâm 3-2. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26-9, tại Nhà văn hóa Trung tâm 3-2.

Tại buổi họp báo, Tỉnh ủy Nam Định đã thông tin một số nội dung về đại hội. Theo đó, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26/9, tại Nhà văn hóa Trung tâm 3/2. Đại hội có 350 đại biểu chính thức (trong đó có 51 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ 15 đảng bộ trực thuộc).

Đại hội sẽ thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, gồm: Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã và đang được triển khai tích cực. Đến ngày 7/8/2020, tỉnh Nam Định đã hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm 23 ngày so với kế hoạch đề ra. Tiểu ban văn kiện Đại hội đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện công phu, kỹ lưỡng với tinh thần khách quan, khoa học, trách nhiệm. Dự thảo văn kiện được công bố rộng rãi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, được thảo luận và đóng góp ý kiến trong đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác nhân sự Đại hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình 5 bước. Bộ phận Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; xây dựng đề cương hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp. Xuất bản một số ấn phẩm phục vụ Đại hội như: “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020”, Bản tin Thông tin nội bộ” số đặc biệt tháng 9/2020.

Tỉnh ủy Nam Định cũng đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; một số mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Mạnh Tùng - Phương Liên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục