CTCP Xây dựng 1369 (C69 – HNX)


CTCP Xây dựng 1369 (C69 – HNX)

Thời gian thực hiện: 27/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trung tâm tổ chức sự kiện và ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia - khu Đỉnh Long, đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục