CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3 – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019                           

+ Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

+ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tin cùng chuyên mục