CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thư mời và thông báo sau cho cổ đông.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục