Công ty cổ phần Kosy (KOS – HOSE)

Thời gian thực hiện: 20/05/2022.
Công ty cổ phần Kosy (KOS – HOSE)

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục