Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX)

Thời gian thực hiện: 25/05/2022.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX)

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục