Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP cấp nước Đồng Nai
Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt  động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết qủa hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên Công ty;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty;

+ Và một số nội dung khác.

Tin cùng chuyên mục