Cổ đông Nhà nước có được đưa người đại diện vốn mới vào HĐQT công ty?

(ĐTCK) Doanh nghiệp của tôi có 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đồng thời là người đại diện vốn nhà nước của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp. Nay 2 thành viên trên đến tuổi nghỉ hưu, không còn là đại diện vốn nhà nước nữa và họ cũng có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT. Xin hỏi, cổ đông Nhà nước có được đưa người đại diện vốn mới vào HĐQT của công ty hay không? Thủ tục bầu mới thành viên HĐQT như thế nào?
Cổ đông Nhà nước có được đưa người đại diện vốn mới vào HĐQT công ty?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chuyên viên tư vấn, Quản trị doanh nghiệp, phụ trách Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (EzGSM), CTCP Chứng khoán FPT:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2014 - Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

“a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

b) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức;

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty”.

Theo đó, trong trường hợp trên, doanh nghiệp đã có 2 thành viên HĐQT đến tuổi nghỉ hưu và có đơn từ chức, thì theo quy định, họ không còn là thành viên HĐQT nữa. Cổ đông Nhà nước hoàn toàn có quyền đề cử người đại diện phần vốn mới và để cử vào HĐQT. Trình tự thủ tục như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 135, Luật Doanh nghiệp 2014: “2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên”.

Theo quy định Điểm a, Khoản 3, Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2014: “HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây: Số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3”.

Trong trường hợp trên, doanh nghiệp không nói rõ có bao nhiêu thành viên HĐQT, nhưng trong trường hợp HĐQT có 5 thành viên, 2 thành viên từ nhiệm (giảm quá 1/3 so với quy định tại Điều lệ), HĐQT cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Lưu ý, khi tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho cổ đông, hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, có quyền để cử người vào HĐQT (Điều 114, Luật Đoanh nghiệp 2014 - Quyền của cổ đông phổ thông), qua đó đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12% 0 tỷ
HNX 359.63 -1.39 -0.39% 0 tỷ
UPCOM 98.37 0.72 0.73% 0 tỷ