CKA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang

Mã chứng khoán: CKA

Mã ISIN: VN000000CKA9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022

Lý do mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Tin cùng chuyên mục