BSR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Mã chứng khoán: BSR

Mã ISIN: VN000000BSR8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến:

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: 07/12/2021;

+ Ngày cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: 28/12/2021;

+ Ngày tổ chức kiểm phiếu: 29/12/2021.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; các nội dung khác liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tin cùng chuyên mục