Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025

Ngày 17/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị.

Với tinh thần nói đi đôi với làm, để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng đã chỉ đạo Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2015 tại Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 9 năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 ảnh 1
Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Chương trình hành động ngành Kế hoạch và Đầu tư được xây dựng với mục tiêu bám sát và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

Thứ nhất, về tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH. Thứ hai, về xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thứ tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Thứ năm, tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện đột phá chiến lược phát triển KTXH đất nước. Thứ sáu, tăng cường liên kết mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia người Việt Nam trong và ngoài nước.

Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong Ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, trong sạch, đoàn kết, vững mạnh. Thứ tám, xây dựng Đảng bộ và các cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Thứ chín, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Cùng với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chương trình hành động đã giao cụ thể 63 chương trình/đề án/nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 ảnh 3

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung trình bày báo cáo về Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung quan trọng thứ hai của Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT là ban hành Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 với các nội dung triển khai đồng bộ nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ tại Chương trình hành động và các nhiệm vụ khác được giao. Một số nội dung chủ yếu của Kế hoạch thi đua gồm:

Một là, các đơn vị phải thường xuyên, liên tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH hàng năm và Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Hai là, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội và các phong trào thi đua khác như: Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua đặc biệt “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động như “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, “Cán bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Ba là, đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong gương mẫu của Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị trong toàn Ngành. Khen thưởng phải bám sát thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của từng đơn vị, địa phương gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc của đời sống xã hội, những việc làm tốt, những sáng kiến mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt cần quan tâm chú trọng tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho các thế hệ trong Ngành nhằm khơi gọi sự tự hào, học hỏi, tiếp nối của các thế hệ trong Ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 ảnh 4

VIện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trần Thị Hồng Minh trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội đã được ban hành, triển khai thực hiện mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung đóng vai trò tham mưu quan trọng, đó là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn,...

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, chúng ta đã bám sát, kịp thời xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết định hướng lộ trình triển khai và điều hành quan trọng như: Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19,...

Cùng với đó, toàn ngành đang tổ chức xây dựng, thẩm định nhiều quy hoạch cấp quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia,... là cơ sở quan trọng thực hiện các mục tiêu 5 năm 2021-2025; đồng thời xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Đề án cơ cấu lại nền kinh tế, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh… để đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững ngay trong những năm đầu kế hoạch 5 năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 ảnh 5

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng công bố, chủ đề phong trào giai đoạn 2021-2025 của ngành là “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Nhận định đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đặc biệt trước bối cảnh phát triển mới của thời kỳ “hậu Covid-19”, Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao.

“ Cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đang rộng mở, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã tạo được những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”, Bộ trưởng nói.

Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Ngành, phải duy trì được bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; phải đi tiên phong với tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; phải giữ một cái đầu lạnh để có thể tỉnh táo nhận định tình hình, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; nhưng cũng cần một trái tim nóng để nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, biết đồng cảm, chia sẻ và cống hiến, hướng tới vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng nét văn hóa nhân văn, sống có tình người của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, trước hết từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn; làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố, khẳng định và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của đơn vị, cá nhân trong hệ thống.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng công bố, chủ đề phong trào giai đoạn 2021-2025 của ngành là “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 ảnh 6

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng kêu gọi, với lịch sử truyền thống, niềm tự hào của ngành, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy biến quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, mong ước của mình thành hành động cụ thể, thành kết quả rõ ràng đóng góp vào thành công chung của ngành, của bộ và đơn vị mình, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, lòng mong mỏi của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

“Tôi yêu cầu Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Các đồng chí hãy là tấm gương, niềm cảm hứng lan tỏa những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong công việc và cuộc sống để chúng ta cùng nhau thực hiện thành công, hiệu quả và hiện thực hóa được mục tiêu kế hoạch đề ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kỳ Thành - Ảnh: Đức Trung
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục