BIWASE (BWE) chưa bàn giao khối tài sản 6.479 tỷ đồng do chưa có văn bản hướng dẫn

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương – BIWASE (BWE – HOSE) vừa có giải trình về ý kiến kiểm toán. 
Khu xử lý nước tại đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Cấp nước Khu Liên Hợp, Bình Dương. Khu xử lý nước tại đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Cấp nước Khu Liên Hợp, Bình Dương.

Theo đó, trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2018, kiểm toán viên độc lập nhấn mạnh kèm theo ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính về các tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp theo quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 với tổng giá trị là 6.478,9 tỷ đồng, tương ứng nợ phải trả là 4.944 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 1.535 tỷ đồng chưa được hoàn tất các thủ tục bàn giao do chưa có văn bản hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền.

Tổng giá trị không tính vào giá trị doanh nghiệp trên chiếm 47% tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2018 tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Theo giải trình của BWE, do cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm 5 Ban quản lý Dự án, được thành lập không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động bằng nguồn vốn công ty, nguồn vốn vay, viện trợ và nguồn ngân sách cấp, để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nên thông tin tài chính của các đơn vị này được tổng hợp trong Báo cáo tài chính của BWE.

Khi thực hiện cổ phần hóa, các tài sản và nguồn hình thành tài sản tại các Ban quản lý Dự án nêu trên được loại trừ khỏi danh sách giá trị doanh nghiệp theo quyết định ngày 29/12/2017 nêu trên về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước - Môi Trường Bình Dương.

Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý, bàn giao các tài sản này, nên các tài sản này công ty đang tạm giữ hộ và được theo dõi trên Báo cáo tài chính của BWE cho đến khi hoàn tất công tác bàn giao cho các đơn vị khác quản lý.

Đồng thời, giá trị các tài sản loại trừ vẫn tiếp tục tăng so với giá trị loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần do vẫn đang tiếp tục được đầu tư và chưa được quyết toán vốn đầu tư hoàn thành để bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận tài sản.  

Đây là vấn đề Ban giám đốc BWE cho rằng cần nhấn mạnh nhằm lưu ý người đọc Báo cáo tài chính của đơn vị.

Đồng thời, do các tài sản nêu trên chưa được hoàn thành và/hoặc chưa được kiểm tra, kiểm toán theo các quy định của Nhà nước về quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành nên số liệu liên quan đến khoản mục Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và Tài sản cố định trên Báo cáo tài chính có thể thay đổi theo quyết toán cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, đơn vị kiểm toán trình bày vấn đề cần nhấn mạnh trên Báo cáo kiểm toán nhằm lưu ý người đọc vấn đề này.

Ninh Cơ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục