BIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BIC

Mã ISIN: VN000000BIC1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2022

Lý do mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:Dự kiến ngày 24/01/2022-25/01/2022

- Địa điểm thực hiện:Tổng công ty Bảo hiểm BIDV, Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nội dung dự kiến: Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Tin cùng chuyên mục