PSI: Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu PVI

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Bảo Hiểm

Theo Reuters, dịch bệnh có thể làm cho ngành dầu khí năm 2020 phải cắt giảm đầu tư và trì hoãn lắp đặt các giàn khoan ngoài khơi. Tuy nhiên khả năng kiểm soát dịch cao hơn lần đầu bùng phát, chúng tôi tăng doanh thu bảo hiểm so với lần dự phóng trước lên 19% đạt 6.930 tỷ đồng, đồng thời giảm 50,2% doanh thu kinh doanh phi bảo hiểm.

Chúng tối dự phóng lợi nhuận sau thuế 2020 của PVI đạt 667 tỷ đồng, giảm 5% so với năm ngoái, chủ yếu (1) tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm, (2) Lãi tiền gửi tiết kiệm giảm và (3) khả năng tăng khoản dự phòng giảm giá đầu tư

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh theo trung bình ngành bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Với EPS forward 2020 đạt 2.742 đồng/cp, giá trị sổ sách (BVPS) đạt 31.224 đồng/cp, giá trị cổ phần PVI được xác định ở mức giá lần lượt là 32.250 đồng/CP với phương pháp PE và 33.339 đồng/CP với phương pháp PB. Như vậy, giá trị trung bình của công ty là 32.794 đồng/CP và chúng tôi khuyến nghị theo dõi cổ phiếu PVI.