PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PME

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dược phẩm

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu PME khoảng 68,000 đồng/cổ phiếu (-1% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị giữcổ phiếu này. 

Rủi ro: (1) Rủi ro cạnh tranh; (2) Rủi ro nguồn nguyên liệu; (3) Rủi ro xét duyệt chuẩn EU-GMP cho nhà máy mới.