PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ANV

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu ANV khoảng 26.000 đồng/cổ phiếu (+12% so với giá hiện tại). Do đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Rủi ro về tập trung thị trường xuất khẩu; (2) Rủi ro từ dịch Covid19; (3) Rủi ro tỷ giá hối đoái.