MBS khuyến nghị khả quan với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 197.000 đồng

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Vàng bạc

Vốn điều lệ dự kiến tăng 1.670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng & phát hành ESOP.

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 12 tháng là 197.000 đồng/cổ phiếu. Doanh thu và LNST ước tính đạt 13.739 tỷ đồng và 883 tỷ đồng.