KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với HPG

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : sắt thép

Chúng tôi cũng điều chỉnh ước tính cho năm 2019 và 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt được điều chỉnh ở mức 62.442 tỷ đồng và 7.111 tỷ đồng trong năm 2019; 79.805 tỷ đồng và 9.381 tỷ đồng cho năm 2020.

Do đó, chúng tôi định giá cổ phiếu của HPG ở mức 28.000 đồng vào cuối năm 2020. Duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HPG.