KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu ACB

Nguồn: KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành: Ngân hàng

Tháng 05/2019, ACB đã bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn BASEL II (sớm hơn 8 tháng so với thời hạn mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu), điều này mang đến cho ACB có cơ hội được NHNN cho phép tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của ACB là 7.606 tỷ đồng năm 2019 và 8.752 tỷ đồng vào năm 2020. EPS tương ứng là 4.800 đồng và 5.535 đồng; BVPS là 21.648 và 26.263 đồng cho năm 2019 và 2020.

Chúng tôi dự phóng giá cổ phiếu ACB sẽ đạt 40.200 đồng/cổ phiếu vào cuối 2019 và 47.400 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020. Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu ACB.