KBSV: ACB là một ngân hàng tốt để đầu tư lâu dài

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Ngân hàng

Lợi thế của ACB so với các NHTMCP tư nhân khác là kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, cơ sở khách hàng cá nhân vững mạnh. Ngoài ra, ACB cũng đang sở hữu chất lượng tài sản tốt nhất ngành, có thể đảm bảo cho hoạt động nếu chu kì kinh tế có xấu đi.

Với chất lượng tài sản tốt trong ngành, ACB là một ngân hàng tốt để đầu tư lâu dài hạn. Với kế hoạch kí kết hợp đồng bancassurance độc quyền, dự kiến nửa cuối năm 2020, nguồn thu từ sự bắt tay giữa ACB và một công ty bảo hiểm nước ngoài hứa hẹn sẽ tăng hiệu quả của bancassurance, vốn đang được triển khai tốt ở ACB (tăng trưởng 151% trong 2019), đóng góp vào tổng doanh thu hoạt động của Ngân hàng bên cạnh hoạt động huy động cho vay ổn định của ngân hàng.