FPTS: Khuyến nghị mua cổ phiếu POW

Nguồn: FPTS - CTCK FPT

Ngành: Điện

Sự tích cực xuất hiện ở các tín hiệu kỹ thuật cho thấy POW đang đảo chiều sang xu hướng tăng. Vì vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị mua với cổ phiếu POW cho chiến lược ngắn hạn.

Trong đó, mức sinh lời kỳ vọng của POW là 15,15%, rủi ro dừng lỗ tối đa 5,94%, thời gian nắm giữ kỳ vọng 15 phiên giao dịch.