BVSC: Tăng trưởng kết quả kinh doanh quý đầu năm khả quan

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cấp thoát nước

Cho cả quý 1/2021, TDM ước tính doanh thu thuần đạt 89 tỷ (tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái), mà chúng tôi tin rằng phần lớn là nhờ tăng giá bán bình, khi ước tính sản lượng thương phẩm quý 1/2021 đi ngang đạt 13,0 triệu m3 ; trong khi lợi nhuận sau thuế cốt lõi ước tính đạt 30 tỷ đồng.

Kết hợp việc chi trả cổ tức của BWE vào khoảng 70 tỷ, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của TDM sẽ tăng mạnh 255% lên 110 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của TDM, khung khấu hao của một số danh mục của nhà máy nước Dĩ An và nhà máy nước Bàu Bàng đã được điều chỉnh từ quý 2/2019. Nhà máy nước Dĩ An được đưa vào sử dụng từ năm 2014 và thời gian khấu hao còn lại là 3 năm, đến 2024, sau khi được điều chỉnh. Đối với nhà máy nước Bàu Bàng, khấu hao sau khi điều chỉnh còn 7 năm.