BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PHR

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su tự nhiên

BVSC cho rằng, xác suất để PHR thành công trong việc phát triển các dự án khu công nghiệp với quy mô gần 3.000 ha là chưa cao và tạm thời chưa tính vào định giá.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu đã được phản ảnh các thông tin tích cực như: (1) khoản thu từ bồi thường đất dự án VSIP 3 đạt 718 tỷ sau thuế; (2) triển vọng lợi nhuận tiềm năng từ dự án VSIP 3 (PHR nắm giữ 20% vốn cổ phần) và (3) tỷ suất cổ tức hấp dẫn khoảng 6,5%- 8,1%/năm.

Với mức định giá là 62.200 đồng/CP (cao hơn 0,8% so với giá thị trường ngày 07/7/2022), BVSC tạm thời đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với cổ phiếu PHR.