BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PC1

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Cuối năm 2021, PC1 đưa vào vận hành 3 nhà máy điện gió với công suất đặt khá lớn. Đây là ba dự án tốt và mang lại lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động tuy nhiên gánh nặng nợ vay làm cho mức đóng góp này còn hạn chế.

Bên cạnh đó là tác động nền cao của năm 2021 do khoản lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi làm cho lợi nhuận sau thuế tăng trưởng âm trong năm 2022.

Cùng với đó, mức định giá của PC1 đang thấp hơn 5,2% so với mức giá giao dịch hiện tại của PC1. Vì vậy, BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu PC1.