BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Việc điều chỉnh giá mục tiêu được thúc đẩy bởi: (1) Dự báo thu nhập điều chỉnh tăng; (2) Giảm chi phí vốn chủ sở hữu xuống 12,0% so với 14,4% trước đó; và (3) Ảnh hưởng của việc luân chuyển định giá của chúng tôi đến giữa năm 2022.

Với giá cổ phiếu hiện tại, ACB đang giao dịch ở mức P/B năm 2021- 2022 tương ứng là 1,72x và 1,37x với ROE dự báo năm 2020-21 trên 20%.