ACBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NVL

Nguồn: ACBS- CTCK ACB

Ngành: Bất động sản

Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong việc mở bán các dự án tại TP.HCM do quá trình phê duyệt kéo dài và lợi nhuận năm 2019 đi ngang nên chúng tôi lặp lại khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu gần như không thay đổi là 63.755 đồng/cp, sử dụng phương pháp RNAV.

Mối quan tâm chính của chúng tôi đối với cổ phiếu này là quá trình phê duyệt duyệt dựán ở TP.HCM có thể tiếp tục kéo dài, kế hoạch mở rộng quỹ đất tham vọng trong bối cảnh thắt chặt tín dụng của các ngân hàng trong nước và rủi ro pha loãng từ trái phiếu chuyển đổi.