ACBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu NLG

Nguồn: ACBS- CTCK ACB

Ngành: Bất động sản

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 995 tỷđồng (tăng trưởng 30%) nhờ khoảng 400 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ dự án Mizuki Park. Dự phóng này cao hơn một chút so với dự phóng trước của chúng tôi do doanh thu xây dựng dự kiến cao hơn tuy nhiên mảng này đóng góp lợi nhuận gộp không đáng kể.

Sử dụng phương pháp NAV, chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 13%so với báo cáo hồi tháng 3/2019, lên 41.620 đồng/CP nhờ giá bán của AkariCity và Southgate tăng lên. Lặp lại khuyến nghị mua cổ phiếu NLG.