Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành

(ĐTCK) Ngày 13/11, BHXH Việt Nam đã có công văn số 5084/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các quy chế, quy định của ngành.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành

 Công văn 5084 nêu rõ: BHXHViệt Nam đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-BHXH ngày 21/12/2012 về quy chế làm việc; Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 8/8/2013 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu; Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 25/10/2012 về chế độ thông tin báo cáo và Quyết định 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016 về quy chế chi tiêu nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, TP chưa thực hiện đúng một số nội dung trong các quyết định nêu trên. Để thực hiện đúng các quy định của Ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, TP thực hiện một số nội dung sau:

1. Về báo cáo Lãnh đạo Ngành khi đi công tác và đi công tác bằng máy bay: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, thực hiện việc báo cáo Lãnh đạo Ngành trước và sau khi đi công tác theo quy định tại khoản 7 Điều 5, khoản 5 Điều 6, điểm b khoản 1 Điều 38 và điểm b khoản 1 Điều 39 Quyết định số 1760/QĐ-BHXH. Công chức, viên chức được cử đi công tác bằng máy bay thực hiện đúng theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 13 Quyết định 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016.

2. Về việc ký văn bản “thừa lệnh Tổng Giám đốc”: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện việc ký văn bản “thừa lệnh Tổng Giám đốc” theo thẩm quyền quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 20 Quyết định 888/QĐ-BHXH. Đơn vị trực thuộc chuyển hồ sơ của văn bản đã ký “thừa lệnh Tổng Giám đốc” theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Quyết định số 888/QĐ-BHXH về Văn phòng để tiếp nhận kiểm tra và làm thủ tục phát hành.

3. Về chế độ thông tin báo cáo: Nội dung báo cáo hằng tháng, 6 tháng đầu năm, tổng kết năm thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quyết định 1456/QĐ-BHXH.

 Thời gian chốt số liệu và nộp báo cáo. Các Vụ, Ban và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam trước khi cung cấp số liệu cho Văn phòng để tổng hợp báo cáo giao ban hằng tháng, 6 tháng, tổng kết năm yêu cầu trao đổi thống nhất số liệu với Vụ Kế hoạch và Đầu tư. Thời điểm chốt số liệu vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo đối với báo cáo tháng, ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 31/12 đối với báo cáo tổng kết năm.

Báo cáo của các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh gửi về BHXH Việt Nam theo đúng thời hạn quy định tại Điều 43 Quyết định 1760/QĐ-BHXH và điểm a, b khoản 3 Điều 11 Quyết định số 1456/QĐ-BHXH.

 Về chỉ tiêu báo cáo tháng, BHXH Việt Nam giao Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, gửi số liệu thống kê kết quả thực hiện của tháng trước về Văn phòng trước ngày 07 hằng tháng; riêng số liệu phục vụ báo cáo Chính phủ, Vụ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị ước kết quả thực hiện trong tháng và gửi về Văn phòng trước ngày 18 hằng tháng.

BHXH Việt Nam cũng  giao Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng giúp lãnh đạo Ngành theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh chấp hành nghiêm Quy chế làm việc và các quy định nêu trên và đưa vào tiêu chí để xem xét chấm điểm xếp loại đơn vị hằng năm.

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục